Hướng dẫn hợp thức hóa nhà xây dựng không phép, sai phép

Hướng dẫn hợp thức hóa nhà xây dựng không phép, sai phép

Thế nào là xây dựng không phép, trái phép?

Hiện nay trong pháp luật vẫn chưa có quy định cụ thể thế nào là xây nhà không phép, trái phép. Tuy nhiên có thể hiểu rẳng:

+ Xây nhà trái phép hoặc sai phép là việc thi công nhà TRÁI với giấy phép đã được cấp trước đó.

+ Xây nhà không phép là việc thi công không có giấy phép xây dựng đối với những trường hợp pháp luật xây dựng quy định phải có giấy phép xây dựng.

Thế nào là hợp thức hóa nhà xây dựng không phép, sai phép?

Việc xây dựng nhà trái phép, sai phép sẽ bị XỬ PHẠT theo quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP đối với:

+ Xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị.

+ Xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

Việc hợp thức hóa nhà xây dựng không phép, sai phép theo bản chất là việc xin giấy phép mới hoặc ĐIỀU CHỈNH lại giấy phép xây dựng.

Khi nào sẽ được hợp thức hóa nhà xây dựng không phép, sai phép?

Những trường hợp quy định khoản 11 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP sẽ không được hợp thức hóa:

+ Xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.

+ Xây dựng công trình vi phạm chỉ giới xây dựng.

+ Xây dựng công trình sai cốt xây dựng.

+ Xây nhà không có giấy phép mà theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng không đúng giấy phép xây dựng mà HÀNH VI VI PHẠM ĐÃ KẾT THÚC.

Thủ tục hợp thức hóa nhà xây dựng không phép, sai phép

Trình tự hợp thức hóa nhà xây dựng không phép, sai phép.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 03/2018/TT-BXD khi tổ chức cá nhân đang xây nhà không phép, sai phép mà bị phát hiện và bị xử phạt vi phạm hành chính thì:

+ Phải dừng thi công xây dựng kể từ thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính.

+ Trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm cá nhân, tổ chức vi phạm có trách nhiệm làm THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ cấp giấy phép hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng và xuất trình giấy phép xây dựng được cấp hoặc được điều chỉnh.

+ Nếu hết 60 ngày, không xuất trình giấy phép xây dựng được cấp hoặc được điều chỉnh thì người có thẩm quyền xử phạt ra THÔNG BÁO thực hiện biện pháp buộc THÁO DỠ phần công trình xây dựng vi phạm.

+ Thông báo này được gửi cá nhân, tổ chức vi phạm, UBND cấp xã nơi có công trình vi phạm bằng hình thức gửi bảo đảm và niêm yết công khai tại công trình vi phạm.

+ Trường hợp không nhận thông báo hoặc gỡ bỏ thông báo được niêm yết tại công trình vi phạm thì UBND cấp xã nơi có công trình vi phạm có trách nhiệm niêm yết công khai thông báo tại trụ sở UBND cấp xã.

+ Trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo (tính theo dấu bưu điện), cá nhân, tổ chức vi phạm có trách nhiệm thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm.

Hồ sơ để hợp thức hóa nhà xây dựng không phép, sai phép.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới được quy định tại khoản 1 khoản 2 khoản 3 Điều 11 Thông tư số 15/2016/TT-BXD:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được thẩm định, các bản vẽ thiết kế sẽ là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định.

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng

Được hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư số 15/2016/TT-BXD:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng.

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 – 1/200.

+ Đối với trường hợp yêu cầu phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì phải nộp kèm theo báo cáo kết quả thẩm định thiết kế.

Trường hợp thiết kế xây dựng đã được thẩm định, các bản vẽ thiết kế này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định.

Hậu quả pháp lý của việc hợp thức hóa nhà xây dựng không phép, sai phép

Sau khi đã có giấy phép xây dựng được cấp mới hoặc được điều chỉnh:

+ Trong thời hạn tối đa 05 ngày kể từ ngày cá nhân, tổ chức vi phạm xuất trình giấy phép xây dựng được cấp hoặc được điều chỉnh, người có thẩm quyền xử phạt sẽ tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng.

+ Chỉ được tiếp tục thi công xây dựng nếu biên bản kiểm tra, ghi nhận hiện trạng PHÙ HỢP với giấy phép xây dựng được cấp hoặc được điều chỉnh.

+ Nếu biên bản hiện trạng KHÔNG PHÙ HỢP với giấy phép xây dựng được cấp hoặc được điều chỉnh thì trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày lập biên bản cá nhân, tổ chức vi phạm phải buộc tháo dỡ phần công trình không phù hợp với giấy phép xây dựng được cấp hoặc được điều chỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *