Thế nào là quy hoạch 1/2000?

Thế nào là quy hoạch 1/2000?

Bản đồ quy hoạch là yếu tố quan trọng và bắt buộc phải có khi thực hiện dự án. Mỗi dự án xây dựng sẽ có bản đồ thể hiện chức năng tương ứng như: Quy hoạch 1/2000, 1/5000, 1/500,…

I Tìm hiểu về quy hoạch 1/2000

1 Định nghĩa quy hoạch 1/2000

Quy hoạch 1/2000 (hay quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000) là tiến trình thực hiện của quy hoạch chung xây dựng đô thị. Đây là căn cứ để hình thành và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500.

Quy hoạch 1/2000 phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị được tổ chức lập bởi chính quyền địa phương.

2 Ý nghĩa của quy hoạch 1/2000

Về bản chất, quy hoạch 1/2000 không có bản thiết kế chính thức cho bất kỳ công trình nào, vậy nên nó chỉ mang tính định hướng. Quy hoạch này có mối quan hệ mật thiết với quyền sử dụng đất, do đó, nó là căn cứ để giải quyết tranh chấp và có giá trị pháp lý rất cao.

Bản đồ quy hoạch phân khu 1/2000 đóng vai trò xác định và phân chia hệ thống công trình hạ tầng và chức năng sử dụng đất. Nhằm mục đích cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung của đô thị.

Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/2000 có nội dung thể hiện bố cục không gian và kiến trúc cảnh quan. Trong đó, bản đồ thể hiện các sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật, tổng mặt bằng sử dụng đất và quy hoạch giao thông, cơ điện.

3 Cơ quan thực hiện quy hoạch 1/2000

Thông thường, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 do địa phương nơi có quy hoạch thực hiện. Tuy nhiên, nếu có dự án mới ở các khu vực có quy hoạch 1/2000 thi cơ quan thực hiện sẽ là các chủ đầu tư.

Chủ đầu tư cần tuân theo văn bản phê duyệt chủ trương và quy hoạch chung của khu vực.

Đồng thời, sau khi hoàn tất thực hiện quy hoạch 1/2000, chủ đầu tư cần có sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền trong vòng 20 ngày. Sau đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ cập nhật, chỉnh lý vào quy hoạch chung của khu vực.

Tổng thời gian thực hiện công tác quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 sau khi có văn bản chấp thuận chủ trương mất khoảng 04 – 06 tháng.

 II Hồ sơ xét duyệt quy hoạch 1/2000

1 Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/2000

– Bản vẽ quy hoạch (A1 hoặc A0), bao gồm:

+ Bản đồ vị trí và giới hạn tỷ lệ 1/5000 – 1/25.000

+ Bản đồ khảo sát địa hình và hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/2000

+ Bản đồ quy hoạch bố cực phân khu chức năng

– Các giấy tờ pháp lý liên quan đến quy hoạch

– Bản thuyết trình nhiệm vụ quy hoạch (A4)

2 Hồ sơ trình duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000

+ Bản đồ khảo sát thực trạng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và đánh giá hiện trạng sử dụng đất

– Bản vẽ quy hoạch (A0 hoặc A1), bao gồm:

+ Bản đồ giới hạn phạm vi và vị trí tỷ lệ 1/10.000

+ Bản đồ tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch hạ tầng

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

+ Bản đồ quy hoạch chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ

+ Bản đồ quy hoạch về sinh môi trường và hệ thống thoát nước

+ Bản đồ khảo sát thực trạng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và đánh giá hiện trạng sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường ống, đường dây

– Bản thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (A4)

– Dự thảo tờ trình phê duyệt

– Các giấy tờ pháp lý liên quan đến quy hoạch

III. Những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng đất quy hoạch 1/2000

– Trường hợp dự án quy hoạch chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm sau khi được công bố. Người sử dụng đất được phép sử dụng tiếp, đồng thời thực hiện các quyền và nghĩa vụ về đất đai theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp quy hoạch đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm và đang triển khai thực hiện. Người sử dụng đất trong khu vực quy hoạch phải chuyển đổi mục đích sử dụng, thực hiện các quyền và nghĩa vụ về đất đai theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, không được phép trồng cây lâu năm, xây dựng công trình, nhà ở mới. Nếu muốn sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở đang hiện hữu, cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thẩm tra và phê duyệt nhu cầu đó theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *